Om föreningen

Vision

Vision

Vi i Svenska Turnerföreningen vill verka för:

 • Att föreningen skall ha en styrelse bestående av både kvinnor med Turners syndrom, föräldrar till flickor med Turners syndrom.
 • Att föreningen skall vara ett forum för flickor och kvinnor med Turners syndrom samt deras föräldrar.
 • Att engagera föreningens ungdomar i föreningsarbetet.
 • Att förmedla kontakter mellan alla kategorier av medlemmar som finns representerade i föreningen.
 • Att kommunicera genom vår medlemstidning "Turnerdialogen".
 • Att samla in och sprida information om behandling av Turners syndrom både nationellt och internationellt.
 • Att stödja forskning och vara med i projekt för utveckling av kunskapen om Turners syndrom.
 • Att alla skall få en för individen adekvat och korrekt behandling.

Målsättning

Målsättning

Vår målsättning är:

 • att fungera som ett stöd för våra medlemmar.
 • att försöka hjälpa till och komma med praktiska råd till våra medlemmar.
 • att samla information och erfarenheter från andra länders Turnerföreningar för att sedan delge våra medlemmar.
 • att sträva efter ökad information till vårdpersonal, barnomsorg, skola m.fl.

Stadgar

Stadgar för Svenska Turnerföreningen
Fastställda på årsmötet 2007

§ 1 Organisationsnamn

Föreningens namn är Svenska Turnerföreningen.

§ 2 Ändamål

Svenska Turnerföreningen är ideell och rikstäckande .Föreningen skall arbeta för att finnas till för medlemmarna. Föreningens ambition är därför att få alla flickor/kvinnor i Sverige med Turners Syndrom att bli medlemmar i föreningen. Medlemmarna skall sättas i fokus och kunna känna att det är värt att vara medlem genom

 • att tillvarata och förmedla kunskap och information om TS genom att ta del av aktuell forskning
 • att skapa kontakter och aktiviteter för medlemmar och skapa möjligheter för medlemmar att aktivt engagera sig
 • att stödja, bevaka och främja medlemmars intressen, genom upplysning och rådgivning
 • att via kontaktnät över landet samarbeta med andra organisationer för att främja gemensamma intressen
 • att verka för en rättvisare social och ekonomisk situation
 • att tillgodose behov i olika faser av livet, t ex för ungdomar i en egen sektion
 • att föreningen ska fungera som en länk mellan medlemmar och vården
 • att ha dialog både mellan medlemmar och medlemmar och styrelse
 • att i övrigt arbeta för FN:s standardregler för att tillförsäkra människor med funktionsnedsättning delaktighet och jämlikhet, vilka är antagna av riksdag och regering

Föreningen har utarbetat ett idédokument som närmare beskriver hur målen kan uppnås.

§ 3 Medlemskap

Rätt till medlemskap har person som för egen eller annans del är intresserad av föreningens verksamhet.

Medlem betalar den av årsmötet fastställda medlemsavgiften.

De som söker medlemskap efter den första oktober betalar medlemsavgift som avser närmast följande kalenderår.

Medlem som trots påminnelse inte betalat medlemsavgift senast den 31 januari förlorar sitt medlemskap.

Medlem som skadar föreningens verksamhet eller anseende kan av styrelsen uteslutas ur föreningen.

§ 4 Årsmöte

Årsmötets högsta beslutande organ är årsmötet som ska hållas varje år senast sista mars.

Nomineringar och valbarhet
Nomineringar till på årsmötet förekommande val skall vara inlämnade till valberedningen senast 15 januari. Nomineringar som anmäls när dagordningen antas får tas upp till avgörande, om minst 2/3 av de röstande är eniga om det.

Valberedningen får lämna egna förslag även efter den 15 januari.

Motioner
Styrelsen och revisorerna har förslagsrätt till årsmötet.

Motion kan lämnas av medlem.

Motion skall vara inlämnad till styrelsen senast 15 januari.

Kallelse
Kallelse till medlemmarna samt revisorer och valberedning senast 4 veckor före årsmötet.

Handlingar - verksamhetsberättelse, resultat- o balansräkning, revisionsberättelse, förslag till dagordning, styrelsens och revisorernas förslag samt inlämnade motioner och styrelsens yttrande över dessa - skall finnas tillgängliga hos styrelsen för medlemmarna senast 2 veckor före årsmötet.

Valberedningens förslag skall finnas tillgängligt för medlemmarna hos styrelsen senast 1 vecka före årsmötet.

Rösträtt
Varje närvarande medlem har rösträtt.

Röstning kan även ske genom fullmakt.

Rösträttsålder skall vara 16 år. Medlemmar under 16 år representeras vid röstning av vårdnadshavare.

Styrelsens ledamöter har inte rösträtt i fråga om ansvarsfrihet.

Beslut
Vid årsmötet får endast beslutas i sådana frågor som framgår av årsmöteshandlingarna.

Fråga, som anmäls när dagordningen antas, kan tas upp under " Övriga frågor "

Årsmötets beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal skiljer lotten.

Personval skall, om votering begärs,ske med slutna röstsedlar.
Endast nominerade personer är valbara.

Votering får endast begäras av den som har rösträtt vid årsmötet.

Dagordning vid årsmötet
1. Årsmötets öppnande

2. Val av mötesfunktionärer
      a)Ordförande
      b)Sekreterare
      c)Två protokolljusterare tillika rösträknare

3. Fastställande av röstlängd

4. Fråga om kallelse till årsmötet har skett enligt stadgarna

5. Godkännande av dagordning

6. Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat - och balansräkning

7. Revisorernas berättelse

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

9. Behandling av motioner

10. Behandling av styrelsens och revisorernas förslag.

11. Fastställande av budget och verksamhetsplan

12. Fastställande av nästa års medlemsavgift.

13. Val av styrelse 2 år där ledamöter väljs med växelvis avgång
     a)Ordförande
     b)Kassör
     c)Sekreterare
     d)Två ledamöter

14. Val av en revisor och en revisorssuppleant (1 år)

15. Val av tre ledamöter till valberedning (1 år)

16. Övriga frågor

17. Årsmötets avslutande

§ 5 Extra årsmöte

Extra årsmöte skall hållas inom 8 veckor när styrelsen finner det angeläget eller när 1/3 av medlemmarna eller revisorerna skriftligen begär det.

Styrelsens beslut om extra årsmöte fattas med enkel majoritet.

Endast sådana ärenden får behandlas som föranlett inkallandet av det extra årsmötet.

Vid extra årsmöte gäller § 4 i tillämpliga delar.

§ 6 Styrelsen

Årsmötet väljer styrelse, som leder föreningens verksamhet och beslutar för föreningen i alla frågor som inte av stadgar, föreningens handlings- och verksamhetsprogram eller föreningens årsmöte undantagits styrelsens beslutanderätt.

Styrelsen skall förutom av ordförande, kassör och sekreterare bestå av två ledamöter.

Antalet skall vara udda. Mandattiden är för samtliga två år med växelvis avgång.

Styrelsen skall inom sig utse vice ordförande och kontaktpersoner enligt föreningens organisationsplan samt firmatecknare som alltid skall vara två i förening.

Styrelsen skall utse ett arbetsutskott bestående av tre ledamöter varav ordförande och kassör är självskrivna. Arbetsutskottets beslut skall fastställas på nästkommande styrelsemöte.

Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och minst hälften är närvarande.

Styrelsens beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst.

Styrelsen skall utarbeta verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning, budget och verksamhet- och handlingsplan.

Styrelsen utser föreningens representanter i samarbetsorganisationer, kommittéer m.m.

§ 7 Förlagsverksamhet/information

Föreningen utger medlemstidning som varje betalande medlem erhåller. Styrelsen utser ansvarig utgivare och redaktion.

§ 8 Verksamhetsår, räkenskapsår och revision

Föreningens verksamhetsår är kalenderår.

Föreningens räkenskaper skall senast sista januari lämnas till revisorerna för granskning.

Styrelsens ledamöter är gemensamt ansvariga för föreningens ekonomiska förvaltning.

Revisorerna bör fortlöpande granska föreningens räkenskaper och förvaltning samt lämna rapport över sin granskning.

Revisionsrapport samt eventuell PM överlämnas till styrelsen senast 3 veckor före årsmötet.

Revisor äger tillträde till styrelsens sammanträden och har där yttranderätt.

§ 9 Ändring av stadgar

Beslut om ändring eller tillägg av dessa stadgar kan endast fattas av två på varandra följande årsmöten varav minst ett ordinarie.

2/3 av de röstande är eniga om det.

Förslag till stadgeändring kan göras av föreningens styrelse eller genom en i stadgeenlig ordning inlämnad motion.

§ 10 Föreningens upphörande

Föreningen kan endast upplösas om två på varandra följande årsmöten, varav minst ett ordinarie, beslutar det, och minst 2/3 av de röstande är eniga om beslutet vid båda årsmötena.

Förslag om föreningens upplösning kan väckas av styrelsen eller genom motion i vederbörlig ordning.

Upphör föreningen skall dess tillgångar tillfalla forskning om Turners syndrom